Usługi

Przedsiębiorcy

 

W ramach usług prawnych na rzecz klientów indywidualnych:

 • udzielam porad prawnych,

 • analizuję i opiniuję umowy,

 • sporządzam opinie prawne i umowy,

 • przygotowuję  pisma procesowe:

  – w sprawach cywilnych: np. pozwy, wnioski, apelacje, skargi kasacyjne,

  – w sprawach administracyjnych: np. odwołania od decyzji, skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego,

 • reprezentuję klientów przed sądami i organami ścigania:

  – w postępowaniu cywilnym (jako pełnomocnicy powoda, pozwanego, wnioskodawcy, uczestnika postępowania),

  – w postępowaniu karnym (jako obrońcy i pełnomocnicy m.in.: pokrzywdzonego, oskarżyciela prywatnego, oskarżyciela posiłkowego),

  – w postępowaniu sądowoadministracyjnym (jako pełnomocnicy skarżącego, organu) 

           oraz organami administracji publicznej (jako pełnomocnicy strony postępowania administracyjnego).

Wymienione usługi prawne świadczymy w dziedzinie:

 • prawa cywilnego:

  – w sprawach z zakresu prawa rzeczowego (np. sprawy o naruszenie posiadania, stwierdzenie zasiedzenia, zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu, sprawy o rozgraniczenie - na etapie administracyjnym jak i cywilnym),

  – w sprawach z zakresu prawa zobowiązań (np. czynności przedsądowe ukierunkowane na doprowadzenie dłużnika do dobrowolnej spłaty długu, windykacja należności),

  – w sprawach z zakresu prawa spadkowego (np. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek),

  – w sprawach z zakresu prawa o księgach wieczystych (np. sporządzanie wniosków o wpis do ksiąg wieczystych, powództwa o uzgodnienie treści Księgi Wieczystej),

  – w sprawach z zakresu prawa lokalowego (np. sprawy o eksmisję),

  – w sprawach z zakresu prawa osobowego (np. sprawy o uznanie za zmarłego, stwierdzenie zgonu, ubezwłasnowolnienie),

  – w sprawach egzekucyjnych (np. sprawy o wytoczenie powództwa przeciwegzekucyjnego, złożenie skargi na czynność komornika);

 • prawa rodzinnego i opiekuńczego:

  – w sprawach małżeńskich (np. sprawy o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa, ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa, ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, podział majątku wspólnego),

  – w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi (np. sprawy o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, powierzenie wykonywania, ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej, odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, wykonywanie, ograniczenie i zakazanie kontaktów z dzieckiem),

  – w sprawach dot. przysposobienia (np. sprawy o przysposobienie, o rozwiązanie przysposobienia),

  – w sprawach dot. obowiązków alimentacyjnych (np. sprawy o alimenty, podwyższenie lub obniżenie alimentów);

 • prawa karnego:

  – w postępowaniach z oskarżenia publicznego i prywatnego,

  – w postępowaniach po uprawomocnieniu się orzeczenia (np. sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie oraz niesłuszne stosowanie środków przymusu, ułaskawienie, wydanie wyroku łącznego);

 • prawa karnego wykonawczego:

  – w postępowaniu o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, przerwę w jej wykonywaniu,

  – w postępowaniu o zawieszenie wykonania kary,

  – w postępowaniu o warunkowe przedterminowe zwolnienie,

  – w postępowaniu o zatarcie skazania;

 • prawa administracyjnego:

 • – we wszelkich postępowaniach urzędowych - doświadczenie z zakresu postępowania przed GDDKiK, GITD, Urzędami Celnymi;

 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:

  – w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy,

  – w sprawach o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy,

  – w sprawach o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy,

  – w sprawach o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy,

  – w sprawach o odszkodowanie należne pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia,

  – w sprawach o zapłatę świadczeń wchodzących w skład wynagrodzenia za pracę,

  – w sprawach o sprostowanie świadectwa pracy i o odszkodowanie w związku z niewydaniem w terminie lub wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy,

  – w sprawach o zapłatę zaległego wynagrodzenia;

Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

24 maja 2018
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
13 marca 2017
Korzystając z doświadczenia w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych pomiędzy podmiotami powiązanymi, nabytego w

Dogłębna analiza prawna każdego problemu, gotowość podejmowania spraw żmudnych i czasochłonnych.

Umów się już dziś.

 

Zadzwoń do nas:

+48 603 760 022

Kancelaria Radcy Prawnego

Marcin Deja

W ramach usług prawnych świadczonych na rzecz przedsiębiorców:

 • pomoc prawna przy zakładaniu działalności gospodarczej,
 • tworzeniu, rejestracji i zmianach spółek,
 • sporządzam opinie prawne i umowy,
 • udzielam bieżących porad i konsultacji prawnych,
 • zapewniam stałą obsługę prawną przedsiębiorstwa,
 • biorę udział w negocjacjach z partnerami,  
 • zapewniam reprezentację w postępowaniach przed organami administracji i przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi, począwszy od oceny ewentualnego ryzyka, poprzez przyjęcie odpowiedniej strategii, sporządzenie pism przygotowawczych, zastępstwo procesowe, a skończywszy na uporządkowaniu spraw klientów po zakończeniu sporu,

Copyright by Law & Order

Created with WebWaveCMS